شرایط و قوانین عمومی استفاده از بارنت برای کاربران

تعهدات مشتری :
1.کرایه دریافتی در نرم افزار به عنوان مسافت یا زمان تعیین شده توسط مشتری می باشد و مسافت یا زمان اضافه مشمول هزینه اضافه خواهد بود.
هرگونه مخارج متعلق به بار از قبیل باسکول انبارداری کارکرد جریمه بار و بیمه بار و ... به عهده صاحب بار می باشد.
هرگونه شکستگی و آسیب به بار به علت عدم بسته بندی مناسب به عهده مشتری می باشد.
مشتری موظف به تطبیق ملاک و تصویر راننده با شخص تحویل گیرنده بار می باشد.
تحویل بار با اشخاص متفرقه ، مفقودی آن به عهده مشتری می باشد .
ارزش کالا و بار تا مبلغ 1000000 تومان (یک میلیون تومان) بیمه می باشد
اگر ارزش کالا بیش از 1 میلیون تومان بود و مشتری ارزش کالا را مشخص نکرد
شامل اعمال ماده 10 قانون بیمه در هنگام خسارت می شود.